>

Actievoorwaarden 1 minuut gratis winkelen

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 1 minuut gratis winkelen actie (verder te noemen: de “Actie") van TuinWereld Dordrecht B.V.. (verder te noemen: "de Organisator").

 2. Deze Actie heeft als doel om klanten die een klantenkaart hebben aangevraagd of mee hebben gespeeld met de Like & Deel actie kans maken op 1 minuut gratis winkelen.

 3. Deze Actie loopt van 1 april 2022 t/m 31 mei 2022.

 4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.

 5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

II. Deelname

 1. Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.

 2. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor eenieder. Medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie zijn uitgesloten van deelname. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of wordt beheerd door of is geassocieerd met Facebook, Instagram en Twitter.

 3. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

 4. Wanneer men deelneemt aan de Actie, verwerkt Organisator de door deelnemer opgegeven contactgegevens om de deelname aan de Actie te registreren en/of bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen (“Gegevens”). De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. Organisator bewaart inschrijvingen en informatie over de deelname nog na afloop van de Actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden.

 5. Deelnemer aan de Actie is eenieder die een klantenkaart hebben aangevraagd of hebben meegespeeld met de online Like & Deel actie op Facebook en Instagram.

 6. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

 7. De winnaar wordt via social media op de hoogte gesteld.

III. Prijzen

Er 1 prijs te winnen in de vorm van 1 minuut gratis winkelen. Hierbij gelden de volgende spelregels:

 1. De prijs van 1 minuut gratis winkelen bij TuinWereld Dordrecht kan uitsluitend en alleen door de prijswinnaar persoonlijk worden uitgevoerd. De prijswinnaar mag zich niet laten bijstaan door derden.

 2. De winkel van TuinWereld Dordrecht zal uitsluitend en alleen voor dit doel worden opengesteld op een nader aan te geven dag en tijd. De exacte datum en tijdstip wordt door TuinWereld Dordrecht bepaald. Indien de prijswinnaar niet in gelegenheid blijkt op de vastgestelde plaats, datum en tijdstip aanwezig te zijn, zal de prijs komen te vervallen. Ter plaatse zal de betreffende leidinggevende aanwezig zijn.

 3. Tijdens het gratis winkelen dient de prijswinnaar gebruik te maken van in de winkel beschikbare TuinWereld Dordrecht winkelkarretjes. Er mag gebruik gemaakt worden van 1 winkelwagen. Deelnemer mag hierbij niet geholpen worden door derden.

 4. De minuut gratis winkelen start bij de ingang van de winkel. Deze start na de ingang van de bloemenshop (2e schuifdeur).

 5. Daarna kan er verder gewinkeld worden langs een door de deelnemer te bepalen route.

 6. De prijswinnaar mag alle boodschappen die ze op hun winkelwagen hebben weten te stapelen, houden.

 7. Er mag geen gebruik gemaakt worden van extra boodschappenmandjes, tassen etc die aan de winkelwagen worden vastgemaakt.

 8. Er mag alleen gestapeld of gebouwd worden met artikelen die ook daadwerkelijk te koop zijn bij TuinWereld Dordrecht.

 9. Alle artikelen moeten heel en in hun verpakking blijven en niet opzettelijk beschadigd worden (bv. geen planten uit de pot halen)

 10. Alles moet op ‘eigen kracht’, dus zonder hulp van de prijswinnaar of een ander in, op of onder de winkelwagen blijven liggen of hangen.

 11. Gebruik van touw, plakband, elastiek en andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan.

 12. In voorkomende gevallen en voorafgaand aan de minuut gratis winkelen kan de leidinggevende nadere aanwijzingen en/of instructies verstrekken. De deelnemer zal TuinWereld Dordrecht vrijwaren voor eventuele schade toegebracht door de deelnemer tijdens de minuut gratis winkel in of aan de winkel dan wel overige eigendommen van TuinWereld Dordrecht ten gevolge van het niet opvolgen van dergelijke aanwijzingen en/of instructies dan wel indien er sprake is van opzettelijk roekeloos gedrag.

 13. Per product mag er 1 exemplaar gepakt worden, de EAN code op het artikel is hiervoor leidend.

 14. Tijdens de minuut gratis winkelen mogen de volgende niet worden meegenomen; cadeaubonnen en overige later te verzilveren artikelen.

 15. Alle producten die voldoen aan de voorwaarden en binnen 1 minuut in de TuinWereld Dordrecht winkelkar zijn geplaatst, worden eigendom van de prijswinnaar. Wanneer het bedrag van € 500.- wordt overschreven, mag de winnaar zelf de producten kiezen binnen het bedrag van € 500.-.

 16. De deur t.b.v. de korte looproute zal gesloten zijn tijdens de 1 minuut gratis winkelen. Ter verduidelijking: deze deur scheidt de buitenplanten afdeling met de interieurafdeling.

 17. TuinWereld Dordrecht kan tijdens de prijsuitreiking foto's en filmpjes maken. De prijswinnaar heeft geen bewaar tegen gebruik van naam en foto van u en uw winkelwagen in communicatie rondom deze actie.

 18. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 19. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

 20. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.

IV. Aansprakelijkheid

 1. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs

 2. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

 3. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

V. Slotbepalingen

 1. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

 2. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar dordrecht@tuinwereld.nl

 3. OP deze actie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen van toepassing.

Aldus opgemaakt te Dordrecht op 1 april 2022

Meld je nu aan!

Ontvang maximaal 1x per week onze digitale nieuwsbrief. Iedere maand maak je als nieuwsbrief abonnee kans op een cadeaubon van TuinWereld Dordrecht ter waarde van 25 euro! 

Gegevens slaan we secuur op conform onze privacy policy.

Velden met * zijn verplicht.